Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. bestelprocedure en sluiten van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5. levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8. garantie voor materiële gebreken en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de contracttekst
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied
1.1 Voor de zakelijke relatie tussen [Golser Wein GmbH, Hofrat Achs Weg 15, 7122 Gols, Tel.:+43 (0) 2173 20060] (hierna "Verkoper") en de klant (hierna "Klant") gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie.

1.2 U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren onder het telefoonnummer +43 (0) 2173 20060, alsmede per e-mail op prost@golserwein.at.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat overwegend noch commercieel noch zelfstandig is (§ 13 BGB).

1.4 Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk met de geldigheid ervan instemt.

2 Aanbiedingen en beschrijvingen van diensten
De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies uitgezonderd.

3 Bestelprocedure en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze via de knop [in winkelwagen leggen] in een zogenaamde winkelwagen verzamelen. Binnen de winkelwagen kan de productselectie worden gewijzigd, bijv. verwijderd. Vervolgens kan de klant in het winkelmandje overgaan tot de afronding van het bestelproces door op de knop [Verdergaan naar kassa] te klikken.

3.2 Door op de knop [bestelling met betalingsverplichting] te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken en met de browserfunctie "terug" naar het winkelmandje terugkeren of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3 De Verkoper stuurt de Klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de Klant nogmaals wordt vermeld en die de Klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of toezending van de factuur.

3.4 Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, komt de overeenkomst tot stand door verstrekking van de bankgegevens en het verzoek om betaling. Indien de betaling, ondanks de vervaldag, niet binnen de 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, zelfs niet na een hernieuwd verzoek, zal de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken met als gevolg dat de bestelling vervalt en de verkoper niet tot levering gehouden is. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper afgehandeld. In geval van vooruitbetaling wordt het artikel dus voor maximaal 10 kalenderdagen gereserveerd.

4 Prijzen en verzendkosten
4.1 Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke BTW.

4.2 Naast de vermelde prijzen, rekent de Verkoper verzendingskosten aan voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de Koper worden meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal de levering geschieden na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien de levering van de goederen mislukt door toedoen van de koper ondanks drie leveringspogingen, kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken. Eventuele betalingen zullen onverwijld aan de klant worden terugbetaald.

5.3 Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de Verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de Verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant niet wenst dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde tegenprestatie terugbetalen.

5.4 Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van levering aan bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de desbetreffende productbeschrijving.

6. betalingsmodaliteiten
6.1 De klant kan kiezen uit de beschikbare betalingsmodaliteiten in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces. Klanten zullen op een aparte informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmethoden.

6.2 Indien betaling per factuur mogelijk is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere wijzen van betaling geschiedt de betaling vooraf zonder aftrek.

6.3 Indien derden opdracht krijgen voor de betalingsverwerking, bijvoorbeeld Paypal, zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.4 Indien de vervaldag voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds in verzuim door het missen van de termijn. In dat geval is de cliënt de wettelijke rente op achterstallige betalingen verschuldigd.

6.5. De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente staat er niet aan in de weg dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.6 De klant heeft slechts recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen indien de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan is geschied.

8 Garantie voor materiaaldefecten en garantie
8.1 De garantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8.2 Op de door verkoper geleverde goederen wordt slechts garantie gegeven indien deze uitdrukkelijk is gegeven. De klanten zullen op de hoogte worden gebracht van de garantievoorwaarden voordat de bestelprocedure wordt opgestart.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor claims.

9.2 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3 Voorts is de Verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de Klant regelmatig vertrouwt. In dat geval is de Verkoper echter slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de bovenstaande zinnen zijn vermeld.

9.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na het ingaan van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

9.5 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. opslaan van de contracttekst
10.1 De klant kan de contracttekst afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door gebruik te maken van de afdrukfunctie van zijn browser in de laatste stap van de bestelling.

10.2 De Verkoper zal de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar ten laatste bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met het annuleringsbeleid en de informatie over de verzendingskosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielruimte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken wij die niet toegankelijk op het internet.

11. SLOTBEPALINGEN
11.1 De plaats van bevoegdheid en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper indien de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2 De contracttaal is Duits.

11.3. platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.